Kunngjeringar
Varsel om planoppstart for Bøanedsetra H3-H4
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Bøanedsetra H3-H4 i Stryn kommune (gbnr 59/1, 59/6 m.fl). Forslagsstillar er Halvard Bøe og Line Bø Håheim. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur.